FECHAC-aviso
 • Nosotros
 • Para tu proyecto
 • Soporte OSC
 • Aliados
 • Impacto
 • Noticias
 • Transparencia
 • logo ODS ODS
 • logo Encuentro OSC
 • logo
 • menu-principal cerrar-submenu
  menu cerrar-menu

  Tenemos el compromiso con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), desde en casa con nuestras colaboradoras y colaboradores, hasta en nuestra comunidad mediante la creación de alianzas y organizaciones civiles, gobiernos y empresas por el bien común, así como una inversión estratégica en proyectos sociales que generan bienestar.

  Sabemos que contribuir en el logro de estos objetivos nos llevará a vivir en armonía y prosperidad, sin dejas a nadie atrás.

  Así que en FECHAC contribuimos en 15 de los 17 objetivos para el Desarrollo Sostenible:

  FECHAC
  Conoce nuestros compromisos con los ODS aquí: ¡CLICK AQUÍ!

  ¡Pú ba! akiná simigá mu machiméa chi regá ta tibúpa émi níwala datos

   Kabú newárame jú ye o'selí: 03 junio 2021

  Napusí che ne'a olíiru ye o'selí: 03 junio 2021

   

  Ve aquí el Aviso de Privacidad

   

   

  1. ¿Jépiká jú tamujé ko?

  Pe bilé mápu Asociación anelíwa káme tamujé ko, jémi Chihuahua nirúame, wiká belá ta a nakúrame jú ba, wé ta níwe mápu Programa anelíwame.

   

  Wé belá ta a tibú chó échi mápu Rerécho (Derecho) anelíwa ba, ayéna chó wé ta tibú émi datos napusí mu bakisá biléana Programa goná, échi gíte belá ta newále jepuná o’selí mápu tamujé ko Aviso de Privacidad ané ba, ayéna chó ralámiti regá ta newále gíte a mu ga’lá námima chi aníame jú échi Aviso de Privacidad.

   

  2. ¿Jépiká tibúma émi suwába níwala datos anelíwame?

  Pe belá Fundación Empresariado Chihuahuense mápu FECHAC anelíwa, échi jú suwába émi gítera tibúame. Tamujé kalíla ko Chihuahua, Prolongación Teófilo Borunda #10820 aminá colonia Labor de Terrazas wilí ba. Échi mi simibóa ba wé mu a ne’ tamó nárinale ka ko ba mápu chíbi yéri namúti. Wé mu ke tás i’kírisa ko Chihuahua mi simía ayéna chó nirú bilé mápu coordinador ta anéame jú, échi chó náripo ba ajaré namúti ke tási námiachi ko mi, a belá jaréana nirú coordinador La Sierra mi ba.

   

  3. ¿Píri yéri namúti ta mi náripa émi kítera a’lí chi ta olába échi?

  Napusí mu bakí biléana Programachi mápu FECHAC níwa re, a belá ta mi náripa re ajaré namúti mápu ta datos aneáme jú, échi datos ko jepuná jú ko:

  • Émi rewalá a’lí kámi goná mu betéa atí, kíte mi a biléana wéla ajaréana Programachi mu bakiméa
  • Tiléjono mápu ta goná mi ra’íchipa

   

  Ayéna chó ajaré chó namúti ta mi náripa re, ye ko a belá ta ne’ rasírega ga’lá katewába re, kíte ke tási wési i’kiíma:

  • émi repokála kítera, nayúi re mujé ko wéla pe ke
  • Ácha mu ralámuli ka
  • Chu regá mu beté, chu regáachi má
  • Ácha mu benéame jú sikuélichi asagá

   

  Jepuná namúti ko émi níwala ka ré ba, mujé níwala datos, échi ta wé ga’lá ta tibúpa, ke tási wési namú olásare ba Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares a tibú chó. Jepuná namúti ta i’kiínale échi regá belá wé mu a bakiméa biléana wéla ajaréana Programachi, échi kítera wé ta a mi táni lisénisia, mujé rewalá ucháma wéla mujé makúsuwala ma, ma mu uchása ka jepuná o’selíchi ko a belá mi lisénisia nijí ba.

   

  Échi émi suwába níwala mápu datos anelíwame, pe ta a mi náripa ámi a simíbiga mápu goná mu beté. Wé belá ta a mi náripa a mu bakiméa regaachi ko bileána Programa, wéla napusí a mu binói nawása ka ojisínachi.

   

  Ye namúti kítera ayéna chó ta mi tánipa re lisénisia kíte a minábi ta wé ga’lá nochásiba:

  1

  Mi ta náwilipa wikabé namúti iséni o’selí Programa kítera: repokála tibúkiala má kítera, sikuélichi benelíwame kítera ayéna chó. Wé ta a mi náwilipa re wé mu nochánila ka ko ajaré chó yúa mápu ta Capital Social ané tamujé ko, échi ko jú napusí ne’ a napawíka nochá biléana bi peréame. 

   

  2

  Wé ta o’selí chó newaáme jú mápu goná ta aníame jú píri ta nochale, jépiká ta kuírole, kámi ta nochale chó. Échi goná o’selíchi a belá ta uchúchame jú retiráti ba, wé má namúti mápu video anelíwame ayéna chó ta ajaré chó riwíriame jú.

   

  3

  Wé ta o’selí chó newaáme jú mápu goná ta aní píri ta nochale, jépiká ta kuírole, kámi ta nochale chó, jepuná ko belá mápi tamó nakúria uchúwi, winomí nijíga ke ré, échi belá ta enétiame jú ba o’selí. Échi belá a i’kiísa chó re píri yéri namúti olagá ta kuíro ajaré chó. 

   


  Wé mu ke tási elaachi mápu ta échi regá olába pe bile X baweránia olá échi taa uchiíchi naóana sitokéame (cuadro), watoná goná chukúame. Wé mu échi regá olása ko pe a bijí wé mu a narésare ba kuíroli, wé mu a bakiméa biléana Programa goná chó.

   

  Wé mu jípe machíle ye o’selí ko, tási mu eláachi mápi émi níwala datos e’néa olába, pe malí rawé mu níwa ba bilé o’selí mu nijíma mápi coordinador nocha, ojisínachi mi. Échi goná o’selíchi ko a mi o’sisáre mápi mu ke tási elá mápi ajaré wé enéa oláma mujé níwala datos. Ke tási échi regá mu i’siísa ko pe belá ajaré chó si a enéma ba datos anelíwame émi níwala.

   

  Akinána ko má ke bilé tási eláachi mápu enéa olába échi datos mujé níwala, a belá mu jepuná o’selí bochíwisare ko F132 Formato de negativa al tratamiento de datos personales para finalidades secundarias (O’selí ke nakíame mápi ajaré chó namúti olába mujé níwala datos), jepuná o’selí ko a mu tánima coordinador mápi ojisináchi nocha a’lí ko mu a ku échi goná nijíma (7 a o’sagá chukú kámi goná jáwi ojisína).

   

  4. Jepuná namúti olíala ko ke tási ta mi tánipa émi datos níwala

  FECHAC ko a wé tibúma mujé níwala datos, tási sinéti échi mi tánima jepuná namúti i’kiínalachi ko:

  • Chu iyíri Partido Político mu kuíra iyéna
  • Ácha mu amachíame káme, chu iyíri Onorúame mu bichíkiga iyéna
  • Tási sinéti namúti mi ralikíwima, ke tási échi i’sísare FECHAC ko

   

  5. ¿Jepiká jú Oficial de Protección de Datos Personales?

  Bilé mápi FECHAC goná nocha, échi ko wé ga’lá machí chu riká tibúusare suwába mujé níwala datos.

  6. ¿Jépiká si a enéma re émi níwala datos a’lí chu oláma?

  Mujé níwala datos ko a belá ajaré chó enéma, ajaré mápu Institución goná nochame, jémi omarúame México ayéna chó enéma ámi obé meká peréame, pe belá a enésare kíte ko:

  • Ajaré a belá enéame jú ácha ga’lá nocha FECHAC mápi regá Ley nulá
  • Ajaré mápi suwé regá ra’icháliwame newá onoká o’selí
  • Ajaré chó ko wé enéma jepiká kuíriru, chu kípu wenomí suwábale FECHAC, échi ko mápi échi nokiméa ko a belá wa’lú póbolo Chihuahua nochame jú ba, municipiochi Chihuahua chó nochame, mápu omarúame México kobiérinichi nóchame chó wé a enéma.

   

  Jepuná yéri kítera ayéna chó ta mi táni lisénisia kíte échi namúti chó newába mujé datos náti, wé mu a eláa ka mápu échi namúti olába a belá bilé X uchá mi mápu goná naóna sitokéame chukú (cuadro goná).

   

  1

  Ajaré machimé mujé níwala datos kíte ko a belá video newámi re, welá mujé níwala retiráti ucháma biléana o’selíchi. Échi regá ko ajaré chó ko i’kiíma mápu chu regá nochá isimí FECHAC.

   

  2

  Mápu FECHAC winomí kólia noká a bela chó wé i’kiísare chu regá suwíba échi winomí, bilé o’selíchi a chukubámire mujé rewalá, datos, kíte échi winomí nijíame a ga’lá i’kiíga énima jépika a’líwa ba, gíte a minábi wikabé kuíria a chukuméa FECHAC ko.

   

  3

  Ajaré a machiméa chó mujé níwala datos, mápu enéame jú ácha ga’lá suwíba winomí, jémi wa’lú póbolo Chihuahua nochame ke re, municipiochi ma, ajaré Kobiérini Estado Chihuahua nochame chó a’lí  mápu omarúame México kobiérinichi nóchame jú.

   


  Échi mápu sí enéma re émi níwala datos ko a belá chó wé a tibúsare chó, tási ché wési riwírisare ko, pe ne’ abóni nína katewáma a’lí tibúma mápi regá nulá jepuná Aviso de Privacidad.

   

  7. ¿Chu regá ne oláma kíte ga’lá tibúa nokiméa ajaré chó né níwala datos?

  Mujé ko belá a mu níwe mápu Rerécho ARCO anelíwa ba, échi ko jepuná jú:

  Derecho al Acceso (Rerécho datos Inéala): jepuná rerécho ko a mi kuíri wé mu a machináliachi ko chu iyíri datos níwiwa ba a’lí chi oliwaáme chó jú. 

  Derecho a la Ratificación (Rerécho datos ka’rewéame): chá regá chukusá dato mujé níwala: rewalá yéri keré ke ga’lá o’sirúame niísa. Jepuná rerécho ko a mi kuíri kíte a ku ga’lá uchába mujé níwala datos. 

  Derecho a la Cancelación (Rerécho ke nakíame datos ajarécho inéma): wé mu ke tási elása ko mápu mujé níwala datos FECHAC katéwaga oláma a belá mu nuléma ku naománila.

  Derecho a la Oposición (Rerécho ke nakíame mápi datos ajaréana uchuchába):  wé mu ke tási eláa ka mápi mujé níwala datos ko ajaréana uchuchába jepuná rerécho a mi kuírima échi oláa, tási wési ne’a olása re tási mu nijílachi ko lisénisia.

   

  Wé mu a minábi i’kiínalachi a’lí Rerécho mu néwaleachi ko a belá mu kuíripa ajaréana ojisínachi, échi goná mi kuírima ye o’selí newá wé mu newalésa ko F127 Formato para ejercicio de los derechos ARCO y revocación de consentimiento (O’selí Rerécho ARCO gítera a’lí má ke nijíwame lisénisia datos gíte ajaré chó inéma). Binói mu a machisá newá jepuná o’selí ko a mu correo náwilima aminá protrecciondatos@fechac.org  wéla mu biléana ojisínachi chó a nijíma.

   

  Jepuná ko jú ajaréana mápu goná Coordinador muchúwi, jéna’i chó jáwi ajaré ojisína a’lí uchúwi tiléjono mápu goná mu ra’icháma ma chó.

  • Estatal y Zona Serrana

  Prolongación Teófilo Borunda #10820, col. Labor de Terrazas, C. P. 31223, Chihuahua, Chih. México

  Tiléjono: 614-413-2020

  Correo: fechac@fechac.org.mx

  • Cuauhtémoc

  Calle Centauro del Norte #725B, col. Revolución Mexicana, C.P. 31572 Cuauhtémoc, Chih. México

  Tiléjono: 625-583-1390

  Correo: fechaccua@fechac.org.mx

  • Parral

  Calle Constitución #9, col. Centro, C. P. 33800. Parral, Chih. México

  tiléjono: 627-525-7700

  Correo: fechac_par@fechac.org.mx

   

  8. ¿Chu regá ta tibúa noká mujé níwala datos internétichi ko?

  Jepuná o’selí Aviso de Privacidad Beneficiarios níwala ko a belá jéna’i chukú chó a www.fechac.org.mx, ne’ reléna regáachi be ko.

   

  A belá chó émi suwába dato ko wé ga’lá a tibúta mochíma internétichi, tási wési mi iyépima internétichi wé mu échi página internét inéachi ko. 

   

  9. Á lisénisia nijíwame datos yéri kítera

  Datos mápu ta mi émi tánile a belá ta wé tibúpa ba, jepuná o’selí Aviso de Privacidad ayéna chó tibúma. A belá ta mi ralámiti nerá mi enétile ye o’selí, échi jónisa ko FECHAC má chotáma tibúa olá.

  Má belá ta mi enétile ralámuli ra’icháala nerá jepuná o’selí mápu Aviso de Privacidad de Beneficiarios rewéame jú. Má mu a machí chu oliwaáme jú mujé níwala datos, échi belá ta néwale wé mu biléana programachi bakináliachi ko. Wé mu a ka’túa suwába mápu jéna’i o’sirúa chukú ko a belá mu mujé makúsuwala ucháma mápu goná naóna sitokéamichi (cuadro) reléna chukúame.

  Aviso de privacidad en audio

  Tengo un proyecto

  proyecto

  Colabora con nosotros

  colaborar

  ¿Te gustaría colaborar en FECHAC? ¡Manda tu curriculum! También puedes realizar tus prácticas profesionales o servicio social con nosotros.

  Envía tu CV
  *Si no tienes cliente de correo por default, no será posible el envío

  En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y su Reglamento, hacemos de su conocimiento a través del presente Aviso de Privacidad Corto nuestra identidad como Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C., responsable de la obtención de sus datos personales, con domicilio en Prolongación Teófilo Borunda #10820, Col. Labor de Terrazas, Chihuahua, Chih., México, C.P. 31223. Las finalidades para las cuales utilizaremos sus datos personales son: verificar su información, dar seguimiento y contactarle para dudas, aclaraciones, integrar el expediente de candidato y en caso de ser reclutado, realizar la integración de su expediente, generar los registros a base de datos de Fechac; así como, para la gestión administrativa correspondiente. Para conocer el Aviso de Privacidad Integral para candidatos, puedes ingresar a este enlace.

  Quiero apoyar

  apoyar